Adatkezelési tájékoztató

A www.ingatlanfenntartás.hu  ezermester szolgáltatásokat nyújtó weboldal természetes személyek személyes adatainak kezelésére vonatkozó Adatkezelési Tájékoztatója.

Adatkezelő neve: Pinczés Attila EV.
Verziószám:         1.0
Érvényes:             2020.01.01-től

Jelen Adatkezelési tájékoztató azzal a céllal készült, hogy tájékoztatást nyújtson azon természetes személyek részére, akik adatait Adatkezelő kezeli.

Az adatkezeléssel kapcsolatos általános információk
Az adatkezelés céljainál az adatkezelő személy személyes adatokat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel. Az adatkezelés megfelel az adatkezelés céljának.
Az adatkezelő a személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.
Az adatkezelő az adatkezelés során biztosítja az adatok pontosságát, teljességét naprakészségét, és biztosítja, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Adatfeldolgozókkal kapcsolatos általános információk

Az adatkezelő egyes adatkezelési feladatok során (például a tárhelyszolgáltató szerverén történő adatok tárolásához) adatfeldolgozókat vesz igénybe. Az adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit az adatkezelő határozza meg.

Az érintett jogai.

 1. Kérelmezheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését, személyes adatainak (a kötelező adatkezelés kivételével) a törlését vagy zárolását.
  Az Adatkezelő a személyes adatok törlését, zárolását, helyesbítését haladéktalanul, de legkésőbb 25 napon belül teljesíti. Az adatkezelő a helyesbítésről, a törlésről vagy zárolásról értesíti az érintettet. Az értesítés mellőzhető, ha az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
  Ha Adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.Adatkezelőnek küldendő kérelem az alábbi elérhetőségeken lehetséges:
  Postai úton:                  Pinczés Attila EV. 1121 Budapest Arató u.55.
  E-mailen:              info@ingatlanfenntartas.hu

Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 15 napon belül írásban tájékoztatja az érintettet kérelmének tárgyával kapcsolatban.

 1. Tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen

Az érintett írásos nyilatkozat formájában tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen:
– ha a személyes adatainak kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.

 1. Sérelmi díjat követelhet
  Ha Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett Adatkezelőtől sérelmi díjat követelhet.
  Ha Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni.
  Adatbiztonság

Adatkezelő az adatkezelési feladatokat úgy tervezte meg és úgy végzi, hogy az Info törvény és az adatkezelésre vonatkozó előírások alkalmazása alapján biztosítja az érintettek adatainak védelmét.

Ajánlatot kérek